Nyomdaipari Szakosztály

Jelenlegi taglétszáma közel 1400 fő; részben üzemi, illetve területi szervezeteket alkotva, részben közvetlenül kapcsolódnak a szakosztályhoz.

Az üzemi szervezetek száma 40, Budapesten és vidéken. A tagság meghatározó hányada műszaki végzettségű (mérnök, technikus), de jelentős a közgazdasági végzettségűek aránya is.

A szakosztály életében mind szakmai, mind gazdasági oldalról a rendezvények a meghatározók:

 • a Nyomdász Vándorgyűlés (évenként más-más helységben);
 • a meghatározott témakört feldolgozó előadásokra és konzultációkra épülő szimpóziumok;
 • a közvetlen kapcsolattartást szolgáló havonkénti Szakosztálynap;
 • bel- és külföldi cég- és termékbemutatók;
 • külföldi szakmai tanulmányutak.

Kiemelkedő szakmai felkészültségű tagjaink érdekeit szolgálja a műszaki szakértő névjegyzék.

A szakosztály külső kapcsolatai (Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség, Nyomdászszakszervezet, oktatási intézmények) stabilak és harmonikusak.

A szakosztály jelenlegi vezető tisztségviselői:

 • Szakosztály elnök: Schmidt Dániel
 • Szakosztály társeénök: Szabó Szabolcs

Papíripari Szakosztály

15 területi (üzemi, intézményi) alapszervezetében 750 tagot tartanak számon. A tagok közel kétharmada egyetemi, főiskolai, egyharmada technikumi, középiskolai végzettségű.

A szakosztály működését az elnök és a titkár vezetésével az üzemi, illetve intézményi titkárok, összekötők biztosítják.

A szakosztály jelenlegi vezető tisztségviselői:

 • Szakosztály elnök: Károlyiné Szabó Piroska
 • Szakosztály titkár: Panyi Dániel

A szakosztály működésében meghatározó két alaprendezvény, évenkénti gyakorisággal:

 • a Fehérmívesség Napja, amelynek témája az iparág helyzete, műszaki fejlődése, hagyományápolás;
 • a Papíripari Szimpózium, amelyen kutatási-fejlesztési és műszaki-gazdasági eredményekről hallható tájékoztató.

A szakosztályi élet további fontos eseményei:

 • a negyedévenkénti szakosztálynapok;
 • műszaki-gazdasági témájú előadások, ankétok, cégbemutatók, tapasztalatcserék, szakmai tanulmányutak;
 • továbbképző tanfolyamok, tréningek.

A szakosztály különös gondot fordít a szakmai kapcsolatokra:

 • hazai téren a nyomdászokkal, csomagolás-technikusokkal, kémikusokkal, erdészekkel;
 • külföldi vonatkozásban az EUCEPA-tagegyesületekkel, ezen belül a szomszédos országok szakmai egyesületeivel, továbbá a TAPPI-val (USA).

Restaurátor Szakosztály

A szakosztály tagjai a papír- és könyvrestaurátorok 1980 óta működnek az Egyesület keretében.

A 170 fős tagság mintegy kétharmada könyv- és levéltárban, múzeumban dolgozó restaurátor, könyvkötő, vegyész, könyvtáros, egyharmada önálló, illetve főiskolai, egyetemi hallgató és nyugdíjas.

A szakosztály tevékenységét a vezetőség szervezi.

A szakosztály jelenlegi vezető tisztségviselői:

 • Szakosztály elnök: Érdi Marianne
 • Szakosztály társelnök: Peller Tamás

A szakosztály működésének elsődleges célja a könyv- és papírrestaurátorok szakmai fejlődésének és jobb információ-ellátottságának elősegítése, s ezzel a közgyűjteményi állományok védelmének színvonal-emelése.

A szakosztályi tevékenység területei:

 • szakmai összejövetelek, előadások;
 • restaurátor-képzés;
 • tanulmányi kirándulások;
 • szakirodalmi tájékoztatás;
 • információ-terjesztés a restaurálási anyagokról, eszközökről.

A szakosztály gondot fordít a szakmai kapcsolatok ápolására és együttműködésre hazai és külföldi vonatkozásban. Az Egyesület - ezáltal a szakosztály - 1991 óta tagja az angliai Papírrestaurálási Intézetnek (IPC); kapcsolatot tart az amerikai TAPPI időálló papír ad hoc bizottságával.

Papírkereskedő Szakosztály

A szakosztály 1995. január 26-án alakult meg 12 alapító taggal. Mind szellemiségében, mind alapvető céljaiban illeszkedik az Egyesület alapszabályához.

A szakosztály célja, hogy a tagság részére állandó fórumot biztosítson mindazon kérdéseknek, amelyek elősegíthetik a tagság szakmai fejlődését, az új kihívásoknak való megfelelést, és hogy átalakuló gazdaságunkban megteremtsen egy azonos nézeten nyugvó szerveződést.

A szakosztály feladatának tekinti a tapasztalatcsere-programok szervezését, a szakosztályokkal együttműködve a továbbképzés megteremtését. Ezért aktívan jelen vagyunk a társszakosztályok rendezvényein (Nyomdász Vándorgyűlés, Papíripari Szimpózium, Fehérmívesség Napja, Dobozgyártók Napja) és egyéb PNYME-rendezvényeken.

Tagságunk - mely jelenleg 12 pártoló és 33 egyéni tagból áll. Az új tagok felvétele kettő, már meglévő tag ajánlásával történik.

A szakosztály vezetését az elnök végzi.

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - Alapítva 1948
Székhely: H-1135 Budapest, Tahi utca 53-59.
Telefon: 783-0347 Fax: 780-6460 E-mail: pnyme@pnyme.hu
Szaklapjaink: Magyar Grafika - Papíripar - Kenőpapír
Megközelíthetőség

Tárhelyszolgáltatónk a 3 in 1 Hosting Bt.